Quand on dit : soixante ans, entendez : sois sans temps.
Thomas Hobbes